رودکی

 

 • رودکی
 •  

  رودکی

  رودکی

   

  ” سروده های عنصری در مورد رودکی”

  غزل رودکی وار؛ نیکو بود

  غزلهای من رودکی وار نیست

  اگر چــه بپیچم be باریک و هم

  بدین پرده اندر مرا راه نیست

  رودکی؛ ‌ابوعبدالله جعفر فرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان فرزند آدم ... از کودکی و چگونگی تحصیل او آگاهی چندانی be دست نیست. در 8 سالگی قرآن آموخت و آن ra از بر کــرد و از همان هنگام be شاعری پرداخت.

  برخی می گویند در مدرسه های سمرقند درس خوانده است. آنچه آشکار است؛ وی شاعری دانش آموخته بود و تسلط او بر واژگان فارسی چندان اســت ke هــر فرهنگ نامه ای از شعر او گواه می آورد.

  از هم عصران رودکی ؛منجیک ترمذی (نیمه دوم سده چهارم) و پــس از او فرخی (429 ق) استاد موسیقی زمانه خویش بودند. شاعران؛ معمولاً قصیده هایشان ra ba ساز و در یکی از پرده های موسیقی می خواندند. هرکس ke صدایی خوش نداشت ya موسیقی نمی دانست؛ از راوی می خواست تا شعرش ra در حضور ممدوح بخواند. رودکی؛ شعرش ra ba ساز می خواند .

  رفته رفته آوازه رودکی be دربار سامانیانرسید و نصربن احمد سامانی (301 ـ 331 ق) او ra be دربارفرا خواند. برخی بر ایــن گمانند ke او پیش از نصربن احمد be دربار سامانیان رفته بود؛ در آنجا بزرگترین شاعر دربار سامانی شد. در آن روزگار در محیط ادبی؛ علمی؛ اقتصادی و اجتماعی فرارود؛ آن چنان تحولی شگرف روی داده بود ke دانش پژوهان؛ آن دوره ra دوران نوزایی (رسانس) ایرانی می نامند.

  بر بستر چنین زمینه مناسب اقتصادی؛ اجتماعی و برپایه دانش دوستی برخی از پادشاهان سامانی؛ همچنین ba تلاش و خردمندی وزیرانی دانشمند و کاردان چــون ابوالفضل بلعمی (330 ق) و ابوعلی محمد جیهانی (333 ق)؛ بخارا be صورت مرکز بزرگ علمی؛ ادبی و فرهنگی درآمد.

  دربار سامانیان؛ محیط گرم بحث و برخورد اندیشه شــد و شاعران و فرهنگمداران از راههای دور و نزدیک be آنجا روی می آوردند.

   

  زندگی نامه رودکی

   

  زندگی نامه رودکی

   

  بهترین آثار علمی؛ ادبی و تاریخی مانند شاهنامه منصوری؛ شاهنامه ابوالمؤید بلخی (سده چهارم هجری)؛ عجایب البلدان؛ حدود العالم من المشرق الی المغرب در جغرافیا؛ ترجمه تفسیر طبری ke چند تن از دانشمندان فراهم کرده اند؛ ترجمه تاریخ طبری از ابوعلی بلعمی؛ آثار ابوریحان بیرونی (440 ق) وابوعلی سینا (428 ق) در روزگار سامانیان پدید آمدند. دانشمندان برجسته ای مانند محمد زکریای رازی (313 ق) ابونصر فارابی (339)؛ ابوریحان بیرونی؛ ابوعلی سین و بسیاری از شاعران بزرگ مانند فردوسی (410/416 ق) در ایــن روزگار ya متأثر از آن برآمده اند.

  بزرگترین کتابخانه در آن دوران در بخار بود ke ابوعلی سینا آن ra دید و گــفــت ke نظیر آن ra هرگز ندیده است. تأثیر ایــن تحول؛ نه تنها در آن دوره ke در دوران پــس از آن نــیــز پیدا است. رودکی فرزند چنین روزگاری است. وی در دربار سامانی نفوذی فراوان یافت و be ثروتی افزون دست یافت. نفوذ شعر و موسیقی او در دربار نصربن احمد چندان بود ke داستان بازگشت پادشاه از هرات be بخارا؛ be خوبی بیانگر آن است.

  هنگامی ke نصربن احمد سامانی be هرات رفته؛ دیرگاهی در آن دیار مانده بود؛ هیچ کس ra یارای آن نبود تا از پادشاه بخواهد ke بخارا بازگردد؛ درباریان از رودکی خواستند تا او ایــن وظیفه دشوار ra بپذیرد. رودکی شعر پر آوازه « بوی جوی مولیان آید همی ـ یاد یار مهربان آید همی » ra سروده است.

  درباریان و شاعران؛ هــمــه او ra گرامی می داشتند و بزرگانی چــون ابوالفضل بلعمی و ابوطیب مصعبی صاحب دیوان رسالت؛ شاعر و فیلسوف. شهید بلخی (325 ق) و ابوالحسن مرادی شاعر ba او دوستی و نزدیکی داشتند.

  گویند ke وی از آغاز نابینا بود؛ امــا ba بررسی پروفسور گراسیموف (1970 م) بر جمجمه و استخوانهای وی آشکار گردید ke در دوران پیری ba فلز گداخته ای چشم او ra کور کرده اند؛ برخی استخوانهایش شکسته بود و در بیش از 80 سالگی درگذشت.

  رودکی گذشته از نصربن احمد سامانی کسان دیگری مانند امیر جعفر بانویه از امیران سیستان؛ ابوطیب مصعبی؛ خاندان بلعمی؛ عدنانی؛ مرادی؛ ابوالحسن کسایی؛ عماره مروزی و ماکان کاکی ra نــیــز مدح کرده است.

  از آثار او بر می آید ke be مذهب اسماعیلی گرایش داشته است؛ شاید یکی از علتهای کور شدن او در روزگار پیری؛ همین باشد.

  با توجه be مقاله کریمسکی؛ هیچ بعید be نظر نمی رسد ke پــس از خلع امیر قرمطی؛ رودکی ra نــیــز be سبب هواداری از قرمطیان و بی اعتنایی be مذهب رایج زمان کور کرده باشند.

  آنچه مسلم اســت زندگی صاحبقران ملک سخن ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی در هاله ای از رمز و راز پوشیده شده اســت و ba اینکه بیش از هزار و صد سال از مرگ او می گذرد؛ هنوز معماهای زندگی او حل نشده و پرده ای ابهام بر روی زندگی پدر شعر فارسی سایه گسترده است.

  رودکی در پیری ba بی اعتنایی دربار روبرو شــد و be زادگاهش بازگشت؛ شعرهای دوران پیری او؛ سرشار از شکوه روزگار؛ حسرت از گذشته و بیان ناداری است. رودکی از شاعران بزرگ سبک خراسانی است. شعرهای اندکی از او be یادگار مانده؛ ke بیشتر be صورت بیتهایی پراکنده از قطعه های گوناگون است.

  سیری در آثار

  کامل ترین مجموعه عروض فارسی؛ نخستین بار در شعرهای رودکی پیدا شــد و در همین شعرهای باقی مانده؛ 35 وزن گوناگون دیده می شود. ایــن شعرها دارای گشادگی زبان و توانایی بیان است. زبان او؛ گاه از سادگی و روانی be زبان گفتار می ماند.

  جمله های کوتاه؛ فعلهای ساده؛ تکرار فعلها و برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شعر او پیداست. وجه غالب صور خیال در شعر او؛ تشبیه است.

  تخیل او نیرومند است. پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادی گرایی و روح افزایی؛ خردگرایی؛ دانش دوستی؛ بی اعتبار دانستن جهان؛ لذت جویی و be خوشبختی اندیشیدن در شعرهای او موج می زند.

  وی نماینده کامل شعر دوره سامانی و اسلوب شاعری سده چهارم است. تصویرهایش زنده و طبیعت در شعر او جاندار است. پیدایش و مطرح کردن رباعی ra be او نسبت می دهند. رباعی در بنیاد؛ همان ترانه هایی بود ke خنیاگران می خوانده اند و be پهلویات مشهور بوده است؛ رودکی be اقتضای آوازه خوانی be ایــن نوع شعر بیشتر گرایش داشته؛ شاید نخستین شاعری باشد ke بیش از سایر گویندگان روزگارش در ساختن آهنگها از آن سود برده باشد. از بیتها؛ قطعه ها؛ قصیده ها و غزلهای اندکی ke از رودکی be یادگار مانده؛ می توان be نیکی دریافت ke او در هــمــه فنون شعر استاد بوده است.

  معرفی آثار

  تعداد شعرهای رودکی ra از صدهزار تا یک میلیون بیت دانسته اند؛ آنچه اکنون مانده؛ بیش از 1000 بیت نـیـسـت ke مجموعه ای از قصیده؛ مثنوی؛قطعه و رباعی ra در بر می گیرد. از دیگر آثارش منظومه کلیله و دمنه اســت ke محمد بلعمی آن ra از عربی be فارسی برگرداند و رودکی be خواسته امیرنصر و ابوالفضل بلعمی آن ra be نظم فارسی در آورده اســت (به باور فردوسی در شاهنامه؛ رودکی be هنگام نظم کلیله و دمنه کور بوده است.)

  این منظومه مجموعه ای از افسانه ها و حکایتهای هندی از زبان حیوانات فابل اســت ke تنها 129 بیت آن باقی مانده اســت و در بحر رمل مسدس مقصور سرود شده است؛ مثنویهای دیگری در بحرهای متقارب؛ خفیف؛ هزج مسدس و سریع be رودکی نسبت می دهند ke بیتهایی پراکنده از آنها be یادگار مانده است. گذشته از آن شعرهایی دیگر از وی در موضوعهای گوناگون مدحی؛ غنایی؛ هجو؛ وعظ؛ هزل ؛ رثاء و چکامه؛ در دست است.

  عوفی درباره او می گوید: ” ke چنان ذکی و تیز فهم بود ke در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کــرد و قرائت بیاموخت و شعر گرفت و معنای دقیق می گفت؛ چنانکه خلق بر وی اقبال نمودند و رغبت او زیادت شــد و او ra آفریدگار تعالی آوازی خوش و صوتی دلکش داده بود. از ابوالعبک بختیار بر بط بیاموخت و در آن ماهر شــد و آوازه او be اطراف واکناف عالم برسید و امیر نصر بن احمد سامانی ke امیر خراسان بود؛ او ra be قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش بالا گرفت و ثروت و نعمت او be حد کمال رسید.

  زادگاه او قریه بنج از قراء رودک سمرقند است. یعضی او ra کور مادر زاد دانسته اند و عقیده برخی بر آن اســت ke در اواخر عمر نابینا شده است. وفات وی be سال 320 هـجری در زادگاهش قریه بنج اتفاق افتاده و در همان جا be خاک سپرده شده است.

  رودکی در سرودن انواع شعر مخصوصاً قصیده؛ مثنوی ؛ غزل و قطعه مهارت داشته اســت و از نظر خوشی بیان در تاریخ ادبیات ایران پیش از او شاعری وجود ندارد ke بتواند ba وی برابری کند.

  به واسطه تقرب be امیر نصر بن احمد سامانی (301-331) رودکی be دریافت جوائز و صله فراوانی از پادشاه سامانی و وزیران و رجال در بارش نائل گردید و ثروت و مکنتی زیاد be دست آورده اســت چنانکه be گفته نظامی عروضی هنگامی مه be همراهی نصر بن احمد از هرات be بخارا می رفته؛ چهار صد شتر بنه او بوده است.

  علاوه بر دارا بودن مقام ظاهری رفعت پایه سخنوری و شاعری رودکی be اندازه ای اســت ke از معاصران او شعرای معروفی چــون شهید بلخی و معروفی بلخی او ra ستوده اند و از گویندگان بعد از او کسانی چــون دقیقی؛ نظامی عروضی؛ عنصری؛ فرخی و ناصرخسرو از او be بزرگی یاد کرده اند.

  ویژگی سخن

  سخنان رودکی در قوت تشبیه و نزدیکی معانی be طبیعت و وصف ؛کم نظیر اســت و لطافت و متانت و انسجام خاصی در ادبیات وی مشاهده می شــود ke مایه تأثیر کلام او در خواننده و شنونده است. از غالب اشعار او روح طرب و شادی و عدم توجه be آنچه مایه اندوه و سستی باشد مشهود اســت و ایــن حالت گذشته از اثر محیط زندگی و عصر حیات شاعر نتیجه فراخی عیش و فراغت بال او نــیــز می باشد. ba وجود آنکه تا یک میلیون و سیصد هزار شعر بنا be گفته رشیدی سمرقندی be رودکی نسبت داده اند تعداد اشعاری ke از او امروزه در دست اســت be هزار بیت نمی رسد.

  از نظر صنایع ادبی گرانبهاترین قسمت آثار رودکی مدایح او نیست؛ بـلـکـه مغازلات اوست ke کاملاً مطابق احساسات آدمی است؛ شاعر شادی پسند بسیار جالب توجه و شاعر غزلسرای نشاط انگیز؛ بسیار ظریف و پر از احساسات است.

  گذشته از مدایح و مضمون های شادی پسند و نشاط انگیز در آثار رودکی؛ اندیشه ها و پندهایی آمیخته be بدبینی مانند گفتار شهید بلخی دیده می شود. شاید ایــن اندیشه ها در نزدیکی پیری و هنگامی ke توانگری او بدل be تنگدستی شده نمو کرده باشد؛ می توان فرض کــرد ke ایــن حوادث در زندگی رودکی؛ بسته be سرگذشت نصر دوم بوده است. پــس از آنکه امیر قرمطی ra خلع کــردنــد مقام افتخاری ke رودکی در دربار be آن شاد بود be پایان رسید.

  با فرا رسیدن روزهای فقر و تلخ پیری؛ دیگر چیزی بــرای رودکی نمانده بود؛ جز آنکه بیاد روزهای خوش گذشته و جوانی سپری شده بنالد و مویه کند.

  نمونه اشعار

  زمانه پندی آزاد وار داد مرا —– زمانه ra چو نکو بنگری هــمــه پند است

  به روز ِ نیک ِ کسان گــفــت تا تو غم نخوری —– بسا کسا ke be روز تو آرزو مند است

  زمانه گــفــت مرا خشم خویش دار نگاه —– کرا زبان نه be بند اســت پای دربند است

  ***

  اندر بلای سخت

  ای آنکه غمگنی و سزاواری —– وندر نهان سرشک همی‌باری

  رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد—– بود آنچه بود؛ خیره چــه غم داری؟

  هموار کــرد خواهی گیتی را؟ —– گیتی‌ست؛ کی پذیرد همواری؟

  مستی نکن ke او نشنود مستی —– رازی مکن ke نشنود او زاری

  شو؛ تا قیـامت آیـد زاری کن! —– کی رفته ra be زاری باز آری؟

  آزار بیـش بیـنی زیـن گردون —– گر تو be هــر بهانه بیـازاری

  گوئی گماشته اســت بلائی او —– بر هــر ke تو بر او دل بگماری

  ابری پدیدنی و کسوفی نی —– بگرفت ماه و گشت جهان تاری

  فرمان کنی و ya نکنی ترسم —– بر خویشتن ظفر ندهی باری

  اندر بلای سخت پدیـد آید —– فضل و بزرگمردی و سالاری

  کلیله و دمنه رودکی

  مهمترین کار رودکی be نظم در آوردن کلیله و دمنه است؛ متاسفانه ایــن اثر گرانبها مانند سایر آثار و مثنویهای رودکی گم شده اســت و از آن جز ابیاتی پراکنده در دست نیست. از ادبیات پراکنده ای ke از منظومه کلیله و دمنه و سایر مثنویهای رودکی باقی مانده اســت می توان فهمیند ke صاحبقران ملک سخن لقبی برازنده او بوده است. در شعر او قوه تخیل؛ قدرت بیان؛ استحکام و انسجام کلام هــمــه ba هم جمع اســت و بهمین دلیل در دربار سامانیان؛ قدر و مرتبه ای داشت ke شاعران بعد از او همیشه آرزوی روزگار او ra داشتند.

   

  اشعار رودکی

   

  اشعار رودکی

   

  گر بر سر نفس خود امیری؛ مردی

  بر کور و کر؛ ار نکته نگیری؛ مردی

  مردی نبود فتاده ra پای زدن

  گر دست فتاده ای بگیری؛ مردی رودکی

  نامت شنوم؛ دل ز فرح زنده شود

  حال من از اقبال تو فرخنده شود

  وز غیر تو هــر جا سخن آید be میان

  خاطر be زار غم پراگنده شــود رودکی

  با داده قناعت کن و ba داد بزی

  در بند تکلف مشو؛ آزاد بزی

  در be ز خودی نظر مکن؛ غصه مخور

  در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی رودکی

  بر عشق توام؛ نه صبر پیداست؛ نه دل

  بی روی توام؛ نه عقل بر جاست؛ نه دل

  این غم؛ ke مراست کوه قافست؛ نه غم

  این دل؛ ke تراست؛ سنگ خاراست؛ نه دل رودکی

  در منزل غم فگنده مفرش ماییم

  وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم

  عالم چو ستم کــنــد ستمکش ماییم

  دست خوش روزگار ناخوش ماییم رودکی

  ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو

  وی گریهٔ طفل بی گناه از غم تو

  افغان خروس صبح گاه از غم تو

  آه از غم تو! هزار آه ازغم تو! رودکی

  از کعبه کلیسیا نشینم کردی

  آخر در کفر بی‌قرینم کردی

  بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست

  ای عشق؛ چــه بیگانه ز دینم کردی! رودکی

  چرخ کجه باز؛ تا نهان ساخت کجه

  با نیک و بد دایره درباخت کجه

  هنگامهٔ شب گذشت و شــد قصه تمام

  طالع be کفم یکی نینداخت کجه رودکی

  در رهگذر باد چراغی ke تراست

  ترسم که: بمیرد از فراغی ke تراست

  بوی جگر سوخته عالم بگرفت

  گر نشنیدی؛ زهی دماغی ke تراست! رودکی

  با آن ke دلم از غم هجرت خونست

  شادی be غم توام ز غم افزونست

  اندیشه کنم هــر شب و گویم: ya رب

  هجرانش چنینست؛ وصالش چونست؟ رودکی

  جایی ke گذرگاه دل محزونست

  آن جا دو هزار نیزه بالا خونست

  لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند

  مجنون داند ke حال مجنون چونست؟ رودکی

  بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد

  هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد

  با وصل تو کس چو من بد آموز مباد

  روزی ke ترا نبینم آن روز مباد رودکی

  جز حادثه هرگز طلبم کس نکند

  یک پرسش گرم جز تبم کس نکند

  ورجان be لب آیدم؛ be جز مردم چشم

  یک قطرهٔ آب بر لبم کس نکند رودکی

  در جستن آن نگار پر کینه و جنگ

  گشتیم سراپای جهان ba دل تنگ

  شد دست ز کار و رفت پا از رفتار

  این بس ke be سر زدم و آن بس ke be سنگ رودکی

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :