تعبیر خواب اسب

 

 • تعبیر خواب اسب
 •  

  تعبیر خواب اسب

  تفسیر بزرگان از تعبیر دیدن اسب در خواب

   

  حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب اسب می گوید :

  اسب تازی ra be خواب دیدن ؛ دلیل بزرگی و عز و جاه اســت ... اگــر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و be فرمان او بود ؛ دلیل ke عز و بزرگی دولت یابد ؛ بر قدر نیکویی و قیمت اسب .

  اگر دید ke اسب ra فرا گرفته ya کسی بدو داد و بر وی نشست ؛ دلیل ke شرف و بزرگی یابد ؛ لیکن کمتر از آن ke در اسب تازی گفتیم و اگــر دید از آن اسب چیزی کم بود ؛ ya زین ya نمد زین ya لگام ؛ دلیل ke بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود ... اگــر ببیند اسب وی ra دم انبوه و دراز بود ؛ دلیل ke بر قدر آن وی ra خادمان باشند و چاکران و اگــر دم اسب او بریده بود ؛ دلیل ke وی ra خادمان و چاکران نباشند ... اگــر ببیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود ؛ دلیل ke be قدر آن از عز و شرف او نقصان بود ... اگــر دید ba اسب جنگ و نبرد همی کــرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود ؛ دلیل ke مصیبت و گناه نماید .

   

  محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب اسب می گوید :

  اگر ببیند بر اسب برهنه نشسته بود ؛ دلیل ke مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود ... اگــر آن اسب از شخصی دیگر بود ؛ آن چــه گفتیم خداوند اسب ra بود ... اگــر دید اسب برهنه بود ؛ لکن مطیع او شــد ؛ دلیل بر بزرگی و شرف او بود .

  اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه ya بر دیوار ایستاده بود ؛ دلیل آن چــه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید ... اگــر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ؛ ya ببیند ke آن اسب ra پرها بود و چــون مرغ همی پرید ؛ دلیل ke وی ra شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد ke خداوندش سفر نماید .

  تعبیر خواب اسب قهوه ای

  ابراهیم کرمانی در باب تعبیر خواب اسب می گوید :

  اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ؛ دلیل بر کاری کــنــد ke بر وی گواهی دهند ... اگــر دید بر اسب سیاه نشسته بود ؛ دلیل بر کاری نماید ke وی ra مال و مهتری حاصل شــود ... اگــر ببیند بر اسب کمیت بود ؛ دلیل ke از پادشاه قوت و بزرگی یابد ... اگــر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود ؛ دلیل اســت بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه ... اگــر دید بر اسب زرد بود ؛ دلیل ke اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود ... اگــر ببیند بر اسب جرمه بود ؛ دلیل اســت بر خیر و صلاح ... اگــر دید ke بر اسب سلیس بود ؛ دلیل اســت زن خواهد ... اگــر دید از اسب فرود آمد ؛ دلیل اســت از شرف و بزرگی بیفتد ... اگــر دید از اسب برهنه فرود آمد ؛ دلیل ke از گناه و معصیت باز ایستد ... اگــر ببیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود ؛ دلیل ke شرف و بزرگی یابد ؛ چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد ... اگــر ببیند اسب ra همی تاخت تا جنگ نماید ؛ دلیل ke از وی گناهی در وجود آید ba ترس و وهمی بدو رسد ؛ بر قدر تاختن اسب ... اگــر دید بر اسب نشسته بود و اسب او ra در مسجد برد ؛ هیج خیر اندر ایــن نبود ؛ مگر ببیند ke اسب او ra از آنجا بیرون آورد ... اگــر دید اسب او ra مراغمه همی کــرد ؛ دلیل ke مال و دولت یابد ... اگــر ببیند اسب ba وی سخن گــفــت ؛ دلیل بود ke کاری نماید ke مردمان از او be شگفت آیند ... اگــر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ؛ ya درکوچه وی ؛ دلیل ke مردی شرف و نام دار در سرا ya در کوچه وی درآید ؛ be قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد ... اگــر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت ؛ دلیل کــنــد ke مردی شریف از کوچه او غائب شــود ؛ ya بمیرد .

  جابر مغربی از تعبیر خواب اسب ایــن چنین می گوید :

  اگر ببیند اسب مادیا فرا گرفت ؛ ya شخصی بدو داد و بر وی نشست ؛ دلیل ke زن خواهد و بر وی مبار بود ... اگــر ببیند آن مادیان be گونه سیاه بود ؛ دلیل کــنــد ke آن زن شریف و نامدار نباشد ... اگــر بییند آن مادیان ابلق اســت ؛ دلیل کــنــد ke زن ra مادر و پدر از یک نسل نباشد ... اگــر آن مادیان جرمه باشد ؛ دلیل ke آن زن خوب روی و ba جمال اســت ... اگــر آن مادیان سبز رنگ باشد ؛ دلیل کــنــد ke آن زن دیندار و پرهیزکار باشد ... اگــر اشقر بود ؛ دلیل کــنــد ke آن زن عزیز و خداوند جاه بود ... اگــر کمیت بود ؛ دلیل ke آن زن معاشر و طول دوست بود ... اگــر دید آن مادیان کره داشت ؛ دلیل کــنــد ke زن ra فرزند بود ؛ چنانکه اگــر کره او نر بود ؛ دلیل ke آن زن ra پسر اســت ... اگــر ماده باشد ؛ دلیل کــنــد ke فرزند زن دختر بود ... اگــر ببیند گوشت اسب همی خورد ؛ دلیل ke پادشاه او ra خواستار شــود و be خویشتن نزدیک نماید ... اگــر دید در پــس کسی be اسب نشسته بود ؛ دلیل کــنــد ke آن مرد ke در پــس وی نشسته بود ؛ تابع او شــود ؛ اگــر ببیند اسبان بسیار پیرامون سرا ya کوچه او بودند ؛ دلیل ke در آن موضع باران ببارد ؛ ya سیلاب روان شــود .

  تعبیر خواب اسب سواری

  اسماعیل بن اشعث تعبیر خواب اسب ra اینگونه تفسیر می کــنــد :

  اگر ببیند ke بر اسب رهوار نشسته اســت ؛ دلیل ke زن توانگر ba صلاح be زنی بخواهد و اگــر اهل آن نباشد ؛ وی ra be چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکویی یابد ... اگــر دید گوش اسب او بریده بود ؛ دلیل ke پیغام مهتران از او بریده شــود ... اگــر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست ؛ دلیل ke در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار be صلاح باز آید ... اگــر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ؛ دلیل ke زنی بی اصل ra be زنی بخواهد ... اگــر دید ba اسب be هوا بر شــد و بعد از آن از هوا فرود آمد ؛ دلیل ke بر دست پادشاه هلاک شــود ... اگــر دید اسب وی ra بدزدید ؛ بیم بود ke عیالش هلاک شــود ... اگــر ببیند اسب وی گم شــد ؛ دلیل ke زن ra طلاق دهد ... اگــر دید اسب خویش ra بفروخت ؛ دلیل ke عز و جاه او کم شــود ؛ ya عیال از وی جدا شــود .

  جاحظ در مورد تعبیر خواب اسب می گوید :

  اسب در خواب ؛ هوای نفس بیننده خواب بود و اگــر اسب خویش ra سرکش بیند ؛ دلیل ke هوای نفس او سرکش باشد و اگــر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود ؛ دلیل ke هوای نفس او صعب تر بود be بدی ؛ و بدانکه هــر اندامی از اندام های اسب ؛ نشان بود از پادشاه ... اگــر خون پادشاه ra بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب be خواب دیدن ؛ عز و بخت بود ... اگــر ببیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد ؛ دلیل ke یکی از بزرگان محله از دنیا برود .

  خالد اصفهانی دیدن اسب در خواب ra ایــن چنین می گوید :

  اسب پالانی be خواب ؛ بخت مرد اســت و هــر چند پالانی فرمانبردار باشد ؛ بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر اســت ... اگــر ببیند ke اسبی پالانی در شهری ya در دهی ya در سرائی شــد ؛ دلیل ke مردی غریب عجمی در آنجا پدید آید ... اگــر ببیند بر اسبی دراز دم نشسته بود ؛ دلیل ke وی ra تبع زیاده شــود ؛ be قدر درازای دم اسب ... اگــر be خلاف ایــن بیند ؛ دلیل ke حال بر وی بد شــود و عیش بر وی تنگ گردد .

  حضرت امام جعفر صادق (ع) در باب تعبیر خواب اسب می فرمایند :

  دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است

  اول : عزت واحترام
  دوم : مقام و مرتبه
  سوم : فرمانروایی
  چهارم : بزرگی وعظمت
  پنجم : خیرو برکت
  اگر ببیند یوزه بر اسب او نشسته اســت ؛ دلیل ke جهودی ba زن وی فساد نماید ... اگــر ببیند سگی بر اسب نشسته بود ؛ دلیل ke مغی ba زن او فساد نماید .

  فروید و تعبیر خواب اسب :

  اگر در خواب اسب بارکش ببیند ؛ بختش ra دیده اســت ke هرچه رامتر باشد کامرواتر اســت .
  اگر ببیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شــد ؛ مردی غریب be آن خانه خواهد آمد .
  اگر ببیند بر اسبی دم دراز سوار اســت ؛ be اندازه درازی آن طرفدار پیدا کــنــد و اگــر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش ra از دست خواهد داد .

  تعبیر خواب اسب سفید

  نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب اسب :

  اسب سفید : لذت
  اسب سیاه : مشکلات
  اسبی ke بر دو پای خود be هوا بر می خیزد : افتخار بزرگ
  اسب سواری : آرزوهای برآورده شده
  افتادن از اسب : ناراحتی زیاد
  اسب سرکش : مرگ
  دارای یک اسب بودن : کامیابی
  نعل کردن اسب : یک مقام ؛ یک موقعیت شغلی مهم
  اسب مرده : کار زیاد
  اسب لاغر : مانع
  سیاه و سفید : یک کار پر خطر
  بالا رفتن بر وی یک اسب : عزاداری

  تعبیر خواب اسب از نگاه بزرگان دین

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از دیدن اسب در خواب :

  دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو اســت ... معبران اسلامی نوشته اند ke دیدن اسب عربی در خواب نشان اســت از عزت و جاه و مقام ... اگــر کسی ببیند ke بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و be سهولت فرمان می برد نشان آن اســت ke بیننده خواب be جاه و مقام می رسد و be سهولت کامروا می گردد ولــی اگــر اسب نا آرام و خروشنده بود ؛ be زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شــود ... در مجموع اسب کام اســت و مراد و مقصود ... نفایس الفنون نوشته : اسب ولایت و دولت اســت و در عین حال زن ... نفایس الفنون تصریح دارد ke اگــر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد ... معبران be طور عموم دم اسب ra be خدمتکاران تعبیر کرده اند ya کسانی ke از شما حرف شنوی دارند و ya فرمان می برند ... در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگــر دیدید اسبی دارید ke دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن اســت ke عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کـنـنـد ... چـنـانـچه دیدید اسبی در اختیار دارید ke فاقد زین یراق و نمد و دهنه اســت گواه نقصان در پیروزی شماست ... در میان رنگ های اسب ke می شناسیم ؛ اسب زرد و سمند چندان نیکو نـیـسـت چــون بر بیماری دلالت دارد ... اسب ba رنگ غیر معقول نــیــز توفیق کاذب اســت ... اسب سفید شرف و عظمت اســت ... اسب سیاه امری اســت مخاطره آمیز و کاری اســت دشوار ke سر راه شما قرار می گیرد ... سوار بودن بر اسب نیکو اســت امــا فرود آمدن از اسب خوب نـیـسـت مگر ایــن ke اسب زرد باشد در ایــن صورت be شما نوید می دهد ke از بیماری شفا می یابید ؛ در صورتی ke بیمار باشید ... نوشته اند اسب سبز دین داری اســت و چـنـانـچه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده ba زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو be رو می شــود ... معبران مادیان ra be زن تعبیر کرده اند و کره اسب ra فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران اســت ... از حاجظ نقل شده ke اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب اســت ... هــر چــه اسب سرکش تر باشد هوای نفس بیشتر و هــر چــه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر اســت و یحتمل کام جویی مــمــکن تر. باز می گوید اگــر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد .

  تعبیر خواب اسب یوسف نبی علیه السلام :

  دیدن اسب : کار بالا گیرد .
  هر ke خود ra بر اسب زین دار ببیند زن توانگر بخواهد ke be مراد وی برسد ؛ اسب برهنه هم خوب اســت .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :