تعبیر خواب طلا

 

 • تعبیر خواب طلا
 •  

  تعبیر خواب طلا

  محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

  زر در خواب؛ مردان ra غرامت و غم و اندوه اســت و زنان ra نیکو و پسندیده بود. اگــر بیند ke زر ببافت ya کسی be او داد؛ دلیل بود ke مالش ضایع گردد؛ ya تاوانی بر وی افتد؛ ya کسی بر وی خشم گیرد.

  ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب طلا می گوید :

  اگر کسی درخواب بیند زرو ya سیم می گداخت؛ دلیل اســت ke بر زبان مردم افتد. اگــر بیند ke زر be خروار be خانه برد؛ دلیل ke مال بسیار یابد. اگــر بیند ke زر همی خورد؛ دلیل اســت ke be قدر آن مال بر عیال هزینه کند.

  دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب طلا :

  زر be خواب؛ مردان ra بد بود و زنان راخوب. اگــر بیند ke زر و سیم be یک جا جمع بود؛ دلیل اســت ke عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند؛ دلیل بود ke دختری مهتر be زنی گیرد؛ لکن اندوهگین شود. اگــر بیند ba زرگری نشسته و ba او معامله می کرد؛ دلیل ke او ra ba مردی دروغگو سر و کار افتد.

  یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

  هر ke زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

  تعبیر دیدن طلا در خواب

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب طلا :

  دیدن طلا در خواب بــرای مردان رنج و اندوه اســت و بــرای زنان نیکو است. اگــر مردی در خواب ببیند ke مقداری طلا یافته ya در جیب و کیف خویش دارد be مقدار حجمی آن طلا ( نه be ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگــر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور be پرداخت دیه می شــود ya تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کــنــد ke اگــر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگــر ببیند طلا be امانت می دهد آن کس ke امانت می گیرد be او خیانت می کــنــد طلا شنیدن سخن مکروه است.

  مرحوم مجلسی نوشته اگــر کسی سکه طلا be خواب ببیند ke be او می دهند be ریاست می رسد و چـنـانـچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگــر کسی دید ke زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگــر ببیند ke طلا be خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگــر ببیند طلا می خورد مال خویش ra هزینه می کــنــد ya هدر می دهد. هــر جنسی و جسمی ke از طلا ساخته شده باشد بــرای مردان خوب نـیـسـت و در خواب زنان نیکو است. اگــر کسی در خواب زرگری ببیند ba مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

  طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
  یافتن آن : دریافت ارث
  جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی be ناگهان be شما روی خواهد کرد
  پرداختن چیزی ba طلا : ba دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
  آن ra آب کردن : آسایش مادی
  دزدیدن آن : خبرهای بد
  طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
  گم کردن : be شما خیانت خواهد شد
  طلا هدیه گرفتن : شرمساری
  اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند

  طلا در خواب

  آنلی بیتون و تعبیر خواب طلا :

  1ـ اگــر خواب ببینید طلا معامله می کنید ؛ نشانه آن اســت ke در هــر کاری موفق خواهید شــد .
  2ـ اگــر دختری خواب ببیند کسی be او زیورآلاتی از طلا هدیه می کــنــد ؛ نشانه آن اســت ke ba مردی ثروتمند ازدواج خواهد کــرد .
  3ـ پیدا کردن طلا در خواب ؛ نشانه آن اســت ke در کسب افتخار و ثروت ba توانایی پیروز خواهید شــد .
  4ـ اگــر در خواب طلا گم کنید ؛ علامت آن اســت ke در اثر سهل انگاری بهترین فرصت ra در زندگی خود از دست می دهید .
  5ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ؛ علامت آن اســت ke be شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
  6ـ اگــر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ؛ نشانه آن اســت ke می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید ... بــایــد مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :