تعبیر خواب

تعبیر خواب نوزاد

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب نوزاد مى ‏گوید : دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ؛ علامت آن اســت ke بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کــرد . اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ؛ نشانه آن اســت ke متهم be افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شــد …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب نان

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نان می گوید : دیدن نان‏ هاى پاکیزه در خواب؛ دلیل خرمى است. اگــر ناخوش بیند؛ دلیل بر عیش ناخوش بود. اگــر نان خرید و be خانه برد؛ دلیل بر روزى حلال اســت و زیادتى مال. اگــر نان be کسى داد؛ دلیل ke راحتى be …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب ماهی

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب ماهی می گوید : دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر؛ دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگــر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت اســت و امــا ماهی کوچک غم است. اگــر بیند از شکم ماهی …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب موش

دیدن موش؛ دلیل زنی بود ke be ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگــر بیند موشی بگرفت؛ دلیل ke زنی چنین خواهد. اگــر دید موشان بسیار در خانه او جمع شدند و هــمــه یک رنگ بودند؛ دلیل ke be قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند. ابراهیم …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب مرده

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مرده می گوید : اگر دید مرده زنده شد. دلیل ke حالش نیکو بود. خاصه مرده ra گشاده روی بیند. اگــر زنده ra مرده یند be خلاف ایــن است. اگــر پدر مرده خود ra ba جامه های نیکو دید و خرم؛ دلیل ke کارش ساخته …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب مار

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب مار می گوید : دیدن مار be خواب؛ دلیل دشمنی پنهان بود. اگــر مار ra در خانه بیند؛ دلیل دشمنی خانگی بود. اگــر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگــر بیند ke ba مار جنگ کرد؛ دلیل اســت ba دشمن خصومت کند. اگــر بیند …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب لباس عروس

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب لباس عروس مى‏ گوید : 1ـ دیدن لباس عروسی در خواب ؛ علامت آن اســت ke ba دوستانی صمیمی آشنا خواهید شــد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کــرد . 2ـ دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب ؛ علامت آن اســت ke …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب گرگ

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب گرگ می گوید : اگر بیند گرگ او ra بدرید؛ دلیل ke زن طلاق دهد. اگــر بیند گرگ ra بکشت و گوشت او بخورد؛ دلیل ke be قدر آن میراث یابد. دیدگاه حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب دیدن گرگ : دیدن گرگ بر …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب گربه

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب گربه می گوید : دیدن گربه درخواب؛ دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگــر دید گربه درخانه او آمد؛ دلیل ke دزدی در آنجا رود. اگــر دید گربه از خانه او چیزی خورد؛ دلیل ke دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگــر بیند گربه ra …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب کفش

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب کفش می گوید : دیدن کفش درخواب؛ دلیل زن بود. اگــر بیند کفش نو در پای کرد؛ دلیل ke زنی بخواهد ya کنیزکی بخرد. اگــر درخواب کفش خود ra سیه بیند؛ دلیل ke آن زن توانگر بود. اگــر کفش ra سبز بیند؛ دلیل ke آن …

توضیحات بیشتر »